1.
محمدی آریام, لكزیانا, حق نیاغ, بشارتیح, فتوتا. تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات غنی شده با گوگرد و ورمی کمپوست. JSW [اینترنت]. 22 ژوئن 2010 [ارجاع شده 25 فوریه 2020];24(1). قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/2912