1.
کریمیم, باغانیج, جلینیم. بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای (تیپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای. JSW [اینترنت]. 25 آوریل 2015 [ارجاع شده 30 اکتبر 2020];29(2):311-2. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/29307