1.
یکتافرم, زارعم, اخوان قالیبافم, مهدوی اردکانیس. بررسی شدت بیابان زایی در اراضی آبیاری شده با پساب تصفیه شده شهر یزد و مقایسه آن با اراضی طبیعی با بهره گیری از معیار خاک در مدل IMDPA. JSW [اینترنت]. 7 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 24 می 2020];29(6):1506-21. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/29425