1.
کوچی. بکارگیری روش آماری تحلیل علیت جهت تفسیر شاخص های زیستی خاک. JSW [اینترنت]. 7 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 30 اکتبر 2020];29(6):1542-5. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/31734