1.
اکبریس, کریمی کارویهع, لکزیانا, فتوتا. تغییرات غلظت Ni، Cr و Mn در خاک‌های تشکیل‌شده در طول یک ردیف پستی و بلندی از سنگ‌های فوق‌بازی در غرب مشهد. JSW [اینترنت]. 25 آوریل 2015 [ارجاع شده 17 فوریه 2020];29(2):477-88. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/34666