1.
پژوهان نیام, چرمم, جعفریس. اثر نوسان ها و شوری آب زیرسطحی بر اشکال مختلف آهن در برخی از خاک‌های خوزستان. JSW [اینترنت]. 11 می 2016 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];30(5):1531-42. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/35151