1.
سرائی تبریزیم, بابازادهح, همائیم, کاوهف, پارسی نژادم. تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری. JSW [اینترنت]. 13 اکتبر 2015 [ارجاع شده 30 اکتبر 2020];30(1):30-. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/35583