1.
ابوالحسنی زراعتكارم, لکزیانا, غلامحسین پور جعفریا, اخگرع. تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی. JSW [اینترنت]. 19 سپتامبر 2010 [ارجاع شده 27 اکتبر 2020];24(3). قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/3603