1.
منتصریم, امیرعطاییب, خلیلیک. تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشکسالی و ترسالی شمال غرب کشور بر اساس دو شاخص خشکسالی SPI و RAI. JSW [اینترنت]. 8 دسامبر 2015 [ارجاع شده 30 می 2020];30(2):655-71. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/39679