1.
آذرنیام, بیابانیع, قلی زادهع, عیسوندح, علمداریاغپ. بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس (.Lens culinaris L). JSW [اینترنت]. 14 فوریه 2016 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];30(3):817-28. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/40474