1.
بوستانیحر, چرمم, معزیع, کریمیاننع, عنایتی ضمیرن, زارعیم. شبیه سازی آزادسازی روی تحت تاثیر تلقیح میکروبی و سطوح شوری در یک خاک غیر استریل آهکی با استفاده از مدل‌های سینتیکی. JSW [اینترنت]. 14 فوریه 2016 [ارجاع شده 30 اکتبر 2020];30(3):904-19. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/41629