1.
موسویسعا, امیدی فردم. تغییرات مکانی و تخمین زمین آماری برخی ضرایب هیدرولیکی در یک خاک آهکی. JSW [اینترنت]. 14 فوریه 2016 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];30(3):730-42. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/43438