1.
خلیلین, داوریک, علیزادها, انصاریح, رضایی پژندح, کافیم, قهرمانب. ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی. JSW [اینترنت]. 14 فوریه 2016 [ارجاع شده 21 فوریه 2020];30(1):322-33. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/45058