1.
فتحیانف, فاخری فردا, دین پژوهی, موسوی ندوشنیسس. ارزیابی عملکرد مدل‌های سری زمانی خطی ARMA و غیرخطی آستانه TAR در مدل‌سازی دبی روزانه. JSW [اینترنت]. 14 فوریه 2016 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];30(5):1440-6. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/48161