1.
رحمتیف, کمالیا. مقایسه چهار روش محاسبه وزن در ارزیابی تناسب اراضی به کمک منطق فازی برای پیش‌بینی عملکرد گندم. JSW [اینترنت]. 11 دسامبر 2016 [ارجاع شده 22 فوریه 2020];31(1):277-85. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/52571