1.
عبدلیی, جعفریس, بشکارع. رابطه بین اشکال مختلف آهن و پذیرفتاری مغناطیسی با تکامل خاکهای منطقه رامهرمز، استان خوزستان. JSW [اینترنت]. 14 مارس 2019 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];32(6):1149-64. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/68206