1.
واحدیر, رسولی صدقیانیمح, برینم. تاثیر کمپوست بقایای هرس درختان بر برخی شاخص¬های میکروبیولوژیکی یک خاک آهکی در حضور میکوریز در شرایط رایزوباکس. JSW [اینترنت]. 14 مارس 2019 [ارجاع شده 22 فوریه 2020];32(6):1165-77. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/71736