1.
حسینیسب, صارمیع, نوری قیداریمح, صدقیح, فیروزفرع. طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI. JSW [اینترنت]. 9 فوریه 2020 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];34(1):55-1. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/74878