1.
قدیریا, نقوینس, قائدیک. ردیابی ژن اندوگلوکاناز در باکتری¬های تجزیه کننده سلولز غربال شده از خاک¬های جنگلی مازندران، ایران . JSW [اینترنت]. 1 فوریه 2020 [ارجاع شده 20 اکتبر 2020];34(1):73-. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/77293