1.
مهدی زادهم, ریحانی تبارع, اوستانش. تأثیر حذف ماده آلی بر شاخص‌های پسماند فسفر در خاک‌های آهکی. JSW [اینترنت]. 22 ژانویه 2020 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];34(1):97-114. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/80192