1.
هاشم پورا, فرهنگیم, قربان زادهن, فاضلی سنگانیم. پیامد باکتری¬های باسیلوس در آزادسازی فسفر از پسماند جامد کارخانه روغن¬کشی در یک خاک آهکی. JSW [اینترنت]. 30 دسامبر 2019 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];34(1):129-43. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/80353