1.
کشاورزس, قاسمیر. اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاک آلوده به کروم. JSW [اینترنت]. 8 فوریه 2020 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];34(1):155-67. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/81521