1.
اسلامیز, جنت رستمیس, اشرف زادها, پورمحمدی. تأثیر رویکرد پیوندی آب، انرژی و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود. JSW [اینترنت]. 22 ژانویه 2020 [ارجاع شده 20 اکتبر 2020];34(1):11-5. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/81897