1.
جمالیص, انصاریح, زین الدینسم. اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا. JSW [اینترنت]. 16 فوریه 2020 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];34(1):1-10. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/81937