1.
استواریی, موسویسعا, مظفریح. برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روش‏های رگرسیون خطی و درختی. JSW [اینترنت]. 8 ژانویه 2020 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];34(1):179-93. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/82129