1.
نوریز, طالبیع, ابراهیمیب. اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد . JSW [اینترنت]. 15 ژانویه 2020 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];34(1):225-39. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/82329