1.
پوزنم, چاریم, افراسیابپ. ارزیابی روش¬های مختلف مقیاس¬سازی معادله نفوذ فیلیپ. JSW [اینترنت]. 30 دسامبر 2019 [ارجاع شده 30 اکتبر 2020];34(1):27-2. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/82567