1.
سپه ونده, فیضیانم, میرزائی تالار پشتیر, مولرت. مقایسه روش¬های مختلف اندازه¬گیری کربن آلی در کاربری¬های مختلف خاک¬های آهکی استان لرستان. JSW [اینترنت]. 30 دسامبر 2019 [ارجاع شده 30 اکتبر 2020];34(1):169-77. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/82568