1.
صابری نصرا, نخعیم, رضائیم, حسینیس. تأثير غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسه بر منحني‌هاي انتقال و نگهداشت نانوذرات CMC-nZVI در محیط متخلخل اشباع. JSW [اینترنت]. 25 ژانویه 2020 [ارجاع شده 30 اکتبر 2020];34(1):195-07. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/82623