1.
محمودیم, هنرمندم, ناصریف, محمدیص. بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه کشف‌رود با تحلیل نتایج روش SCS-CN. JSW [اینترنت]. 1 فوریه 2020 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];34(1):43-4. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/84342