1.
زاهدی فرم, کریمیانن, رونقیع, یثربیج, امامی. توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه. JSW [اینترنت]. 11 سپتامبر 2011 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];25(3). قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/9624