1.
روانبخشمح, فتوتا, حق نیاغ. اثر لجن فاضلاب، مقدار رس و زمان بر شکل‌های شیمیایی نیکل و کادمیم در چند خاک آهکی. JSW [اینترنت]. 11 سپتامبر 2011 [ارجاع شده 30 اکتبر 2020];25(3). قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/9625