1.
دائم پناهر, حق نیاغ, علیزادها, كریمی كارویهع. تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات. JSW [اینترنت]. 11 سپتامبر 2011 [ارجاع شده 30 اکتبر 2020];25(3). قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/9637