• نام : jswa3@um.ac.ir
  • آدرس پستی : دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- ص.پ. 1163-91775 - دبیرخانه نشریات علمی- نشریه آب و خاک
  • بخش یا واحد: نشریه آب و خاک
  • تلفن -38804622---051-38804621