دکتر امیر فتوت (سردبیر)
استاد
استاد- علوم خاک (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: afotovat@um.ac.ir
 
دکتر شاهین اوستان
دانشیار
علوم خاک (دانشگاه تبریز)
آدرس ایمیل: oustan@hotmail.com
 
دکتر علیرضا آستارایی
دانشیار
علوم خاک (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: astaraei@um.ac.ir
 
دکتر سید حسین ثنائی نژاد
دانشیار
هواشناسی کشاورزی (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: sanaein@gmail.com
 
 
دکتر فرهاد خرمالی
استاد
علوم خاک (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
آدرس ایمیل: fkhormali@gau.ac.ir
 
 
دکتر امین علیزاده
استاد
آبیاری و زهکشی (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: alizadeh@um.ac.ir
 
دکتر علی اصغر قائمی
دانشیار
آبیاری و زهکشی (دانشگاه شیراز)
آدرس ایمیل: ghaemi@shirazu.ac.ir
 
دکتر غلامعلی کمالی
دانشیار
واحد علوم و تحقیقات تهران (دانشگاه آزاد اسلامی)
آدرس ایمیل: a.kamali@srbiau.ac.ir
 
دکتر علیرضا کیانی
دانشیار
آبیاری و زهکشی (مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان)
آدرس ایمیل: akiani71@yahoo.com
 
دکتر امیر لکزیان
استاد
علوم خاک (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: alakzian@yahoo.com
 
دکتر ابوالفضل مساعدی
استاد
آبیاری و مهندسی عمران (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: mosaedi@um.ac.ir
 
دکتر محمد موسوی بایگی
استاد
هواشناسی کشاورزی (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: mousavib@um.ac.ir
 
دکتر محمدحسین مهدیان
استاد
آبیاری و زهکشی (پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری)
آدرس ایمیل: Mahdian.mhossein@gmail.com

 

دکتر صالح تقوائیان

استادیار

ابیاری

دانشگاه اوکلاهما، امریکا

 

حسین قدیری

استاد

خاکشناسی

دانشگاه گریفیت، استرالیا