نویسنده = محمدیان محمدیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رد پای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی ایران

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2463

عربی یزدی عربی یزدی؛ احد فعالیان؛ محمدیان محمدیان


2. بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1539

احد فعالیان؛ سیاری سیاری؛ احمدیان احمدیان؛ محمدیان محمدیان


3. بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و برآورد عمق یخبندان(مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1044

احد فعالیان؛ علیزاده علیزاده؛ محمدیان محمدیان؛ موسوی موسوی