نویسنده = حجت رضائی پژند
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه تطبیقی تبعات پدیده انسو (النینو، لانینا) بر دما و بارش مشهد

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 2101-2114

10.22067/jsw.v30i6.56536

وجیهه محمدی ثابت؛ محمد موسوی بایگی؛ حجت رضائی پژند


2. ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 322-333

10.22067/jsw.v30i1.45058

نجمه خلیلی؛ کامران داوری؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ حجت رضایی پژند؛ محمد کافی؛ بیژن قهرمان


4. برآورد دبی اوج ناشی از شکست سدهای خاکی بر اساس الگوهای آماری چندمتغیره

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 393-405

10.22067/jsw.v0i0.36606

مهسا نوری؛ سعیدرضا خداشناس؛ حجت رضایی پژند


5. برآورد عرض کانال پایدار با استفاده از روابط ارائه شده براساس الگو های آماری چند متغیره

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1270-1280

10.22067/jsw.v0i0.23599

ندا یوسفی؛ سعیدرضا خداشناس؛ حجت رضایی پژند؛ علی اصغر بهشتی