تأثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

نیتروژن آلی محلول (DON) یکی از بخش های مهم مواد آلی محلول (DOM) خاک است که سهم قابل توجهی از نیتروژن محلول خاک را به خود اختصاص داده و به عنوان منبع مهم نیتروژن در بسیاری از اکوسیستم های آبی و خاکی در نظر گرفته می شود. نیتروژن معدنی محلول (DIN) نیز که شامل نیترات، نیتریت و آمونیوم می باشد از شکل های دیگر نیتروژن در محلول خاک بوده که از دیدگاه تغذیه گیاهی دارای اهمیت است. عملیات مدیریتی خاک همانند کوددهی می تواند بر غلظت و حرکت DON و DIN در خاک تأثیرگذار باشد. هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای اثر کودهای نیتروژن بر کمیت DON و DIN دو خاک آلفی سول در شمال ایران بود. بدین منظور آزمایشی با آرایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 400 کیلوگرم کود نیتروژن از سه منبع اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم به همراه شاهد در شش زمان (صفر، 7، 14، 28، 42 و 60 روز) با سه تکرار و در دو خاک مختلف انجام شد. تغییرات DON،DIN (NO3+NO2)) و NH4 ( و pH در طول مدت زمان 60 روز و در شش زمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان دادند که افزودن کودهای نیتروژن به هر دو خاک باعث کاهش میزان DON گردید. اما میزان (NO3+NO2) و NH4 افزایش پیدا کرد. در بین کودهای نیتروژن کود سولفات آمونیوم به دلیل کاهش pH، بیشترین تأثیر را در کاهش غلظت DON داشت. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که دامنه نوسانات DON در مدت زمان 60 روز و در شرایط آزمایشگاهی به طور متوسط بین 11 تا 75 درصد بوده است. در هر دو خاک در ابتدای آزمایش DON غالب ترین شکل نیتروژن محلول بوده و بر عکس در انتهای آزمایش مجموع نیترات و نیتریت بخش عمده نیتروژن کل محلول خاک را به خود اختصاص دادند.

عنوان مقاله [English]

Effect of different nitrogen fertilizers on Dissolved organic nitrogen and Dissolved inorganic nitrogen in two Alfisols in the north of Iran

نویسندگان [English]

  • M. Mossadeghi 1
  • A. Lakziyan 1
  • Gh. Haghnia 1
  • A. Fotovat 1
  • A. Halajnia 2
1 Ferdowsi university of Mashhad
2 Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

Dissolved Organic nitrogen (DON) is an important constituent of Dissolved Organic Matter (DOM). It has a considerable effect on total dissolved soil nitrogen and it is very important as a nitrogen source of many aquatic and terrestrial ecosystems. Dissolved inorganic nitrogen, which is another form of total soil dissolved nitrogen, includes NO3, NO2 and NH4, which is very important for plant nutrient. Soil managements such as fertilizer application affects the flux and concentration of DON and DIN in soils. The purpose of this study was to evaluate the effects of different N-fertilizers application on DON and DIN content of two Alfisols located in near the Caspian Sea in the north of Iran. An experiment carried out using complete randomized design with factorial arrangements. Four level of N-fertilizers (Urea, Ammonium nitrate, Ammonium sulfate with Control)) and six different times (0, 7, 14, 28, 42, 60 day) with three replications in two different soils. Changes in DON, DIN, pH and soil respiration were monitored during the period of 60 days. The results showed that dissolved organic nitrogen decreased significantly by N- fertilizer application in both soil samples however, NO3, NO2 and NH4 increased. Ammonium sulfate showed the maximum effect on DON reduction and it can be due to the pH reduction. Changes in DON during the experiment varied from 11 to 75 % in both soil. At the end of experiment, NO3 + NO2 formed a major part of total Dissolved nitrogen in soils.

CAPTCHA Image