دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388 
7. امکان تصحیح اثرات شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک

10.22067/jsw.v0i0.1535

احد فعالیان؛ داوری داوری؛ آستارایی آستارایی؛ مجیدی مجیدی؛ تمسکی تمسکی