مطالعه تطبیقی تبعات پدیده انسو (النینو، لانینا) بر دما و بارش مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 آزاد اسلامی مشهد

چکیده

نوسانات جنوبی پدیده‏ای بزرگ مقیاس است که وضعیت نرمال الاکلنگی فشار هوا را در دو طرف اقیانوس آرام تغییر می‏دهد. این جریان شرایط عادی را بر هم زده و در الگوی بارش و دمای منطقه و سایر مناطق جهان تغییراتی ایجاد می‏کند. این پژوهش میزان تأثیرگذاری انسو را بر دما و بارش مشهد بررسی می‏کند. شدت پدیده انسو با شاخصی به نام شاخص انسو شناخته می‏شود. این شاخص معادل آنومالی (انحراف از میانگین، به‏هنجار) دمای سطح آب در اقیانوس آرام است. آمار طولانی مدت بارش (2016-1893) و دمای مشهد (2016-1885) برای هم سنگ‏شدن با شاخص انسو به ترتیب استاندارد و آنومالی (انحراف از میانگین) شدند. بارش مشهد بی‏روند، اما دما روند غیرخطی دارد (آزمون دیکی فولر، همبستگی سامانه خاکستری) که حذف روند انجام شده است. دما و بارش ماهانه مشهد با مقادیر حدی شاخص انسو در دوره‏های رخداد این پدیده مقایسه شده‏اند. علاوه بر این، همبستگی و همبستگی متقابل بین شاخص انسو- بارش و انسو- دما برای دوره‏های وقوع محاسبه شده است. نتایج تحلیل النینوهای شدید نشان داد که افزایش بارش ماهانه با تأخیر 3 تا 5 ماه و افزایش دما 1 تا 4 ماه وجود دارد. نتایج تحلیل لانیناهای شدید نشان داد که کاهش بارش ماهانه با تأخیر صفر تا 4 ماه و کاهش دما با تأخیر 2 تا 5 ماه وجود دارد. همچنین زمانی که شاخص انسو در بازه (1+,1-) قرار دارد، هماهنگی مشخصی با بارش و دمای مشهد ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Effects of ENSO Phenomenon (El Niño, La Niña) on Temperature and Precipitation of Mashhad

نویسندگان [English]

  • vajiheh mohammadi sabet 1
  • Mohammad Mousavi Baygi 1
  • Hojat Rezaee Pazhand 2
1 Ferdowsi university of Mashhad
2 Azad university of Mashhad
چکیده [English]

Introduction: The Southern Oscillation is a large scale phenomenon that changes the Normal oscillating air pressure on both sides of the Pacific Ocean. It disrupted the normal conditions and the patterns of temperature and precipitation change in the nearby region and other regions of the world. This phenomenon is caused by changing the water slope in the Pacific Ocean between Peru (northwestern South America) and Northern Australia (about Indonesia and Malaysia). ENSO phenomenon is formed of Elnino (warm state) and La Niña (cold state). There is high pressure system in the East and low pressure system in the West Pacific Ocean in normal conditions (Walker cycle). The trade winds blow from East to West with high intensity. ENSO start when the trade winds and temperature and pressure balance on both sides of the PacificOcean change. High pressure will form in the west and low pressure will form in the East. As a result, west will have high and east will have low rainfall. Temperature will change at these two locations. Enso longs about 6 to 18 months. This research investigated the impact of ENSO on monthly precipitation and temperature of Mashhad.The results showed that temperature and rainfall have a good relation with ENSO.This relation occurs in 0-5 month lag.
Materials and Methods: The severity of ENSO phenomenon is known by an index which is called ENSO index. The index is the anomaly of sea surface temperature in the Pacific. The long-term temperature and precipitation data of Mashhad selected and analyzed. The Rainfall has no trend but temperature has trend. The trend of temperature modeled by MARS regression and trend was removed.The rainfall data changed to standard and temperature changed to anomaly for comparison with ENSO index. The 2016 annual and monthly temperature of Mashhad is not available. The 2016 Annual temperature was forecasted by ARMA (1,1) model. Then this forecast disaggregated to monthly temperature. For each period of occurring high ENSO, these three indexes (ENSO index, standardized rainfall and anomalies temperature) were compared. The co-variation of these indexes was compared. Also, the correlation and cross correlation for each period of occurring ENSO, with rain and temperature of Mashhad was calculated.
Results and Discussion: Mashhad monthly temperature and precipitation were compared with the extreme values of ENSO index in periods of the occurrence this phenomenon (1950-2016). In addition, the correlation and cross-correlation between ENSO-Rainfall index and ENSO-temperature index for this period were calculated.Forecasted temperature for 2016 by ARMA (1,1) was 13.2 Degrees Celsius, which has 0.2 degree increase in comparison to last year. Results showed thatthere is no an obvious relation between ENSO-Temperature and ENSO-Rainfall in interval (-1, +1). But there are good relation between ENSO-Temperature and ENSO-Rainfall beyond of (-1,+1). The results of Elnino showed that the monthly precipitation and temperature increase with a lag of 2 to 5 months and 0 to 4 months, respectively. The results of Lanina showed that the monthly precipitation and temperature decrease with a lag of 3 to 5 months and 1 to 4 months, respectively. Also when ENSO index is located in the interval (-1, +1), there is no certain harmony with temperature and precipitation of Mashhad.
Conclusions: The aim of this study was evaluating the effect of the ENSO phenomenon on monthly temperature and precipitation of Mashhad.Mashhad monthly temperature and precipitation, respectively, for 132 and 124 years were available.Precipitation was static and has no trend, but temperature was not static and has two changed (jumped) point in 1976 and 2000. MARS regression was used for patterning the process. Removing the trend was done by MARS model and the data was obtained without trend. Monthly ENSO index since 1950 from reliable websites worldwide (NOAA) was obtained. Mashhad monthly temperature data was animalized and precipitation data was standardized. This was performed for comparing Temperature and Rain with ENSO index. The effect of the ENSO phenomenon on Mashhad precipitation and temperature in both graphical and cross-correlation was performed.As a final result, there is a good relation with latency zero up to 5 months for temperature and precipitation of Mashhad beyond the interval (-1, + 1). It cannot be claimed that after the phase of La Nina, El Nino must be entered and vice versa. This note is important for forecasting the temperature and precipitation of 2016coming months. If ENSO index in the coming months, especially in autumn and winter, decrease and inter in La Nina phase, the winter will be cold with low rainfall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elnino
  • Lanina
  • Mashhad
  • Precipitation
  • temperature
1- Cordery I., and Opoku-Ankomah Y. 1994. Temporal variation of relations between sea surface, temperature and new south Wale rainfall. Aust. Met. 43:73-80.
2- Frederiksen C. S., and Balgovind R. C. 1994. The influence of the Indian ocean Indonesian SST gradient on the Australian winter rainfall and circulation in an Atmospheric GCM, Q. J. R. Meteorol. Soc, 120: 923- 952.
3- Friedman J. H. 1991. Multivariate Adaptive Regression Splines. The Annals of Statistics, 19(1): 1-67.
4- Farzandi M., Rezaee Pazhand H., and Seyyednejad N. 2014. Determine thechange point of annual temperature of Mashhad by using dependency gray system model foranalyzing the Mashhad heat island. Journal of environmental hazards, 4:49-59.)in Persian(
5- Farzandi M., Rezaee Pazhand H., and Seyyednejad N. 2014. Restoration and expansion of Statistics monthly temperature of 127Mashhad. Journal of Climatology, Fifth year, no 17, 18:123-135.
6- Farzandi M., and Seyyednejad N., Rezaee Pazhand H., and Faridhosseini A. 2016. The application of adaptive Arc Mars and spline regression to study nonlinear pattern in annual temperature in cities of Iran. 2nd International Conference of search in Engineering, Science and Technology. United Arab Emirates Dubai.
7- Hastie T., Tibshirani R., and Friedman J. 2009. The Elements of Statistical Learning Data Mining, Inference, and Prediction. Second Edition, Springer Series in Statistics.Stanford, California (in Persian).
8- Hazrati Sh., Abrishamchi A., Tachrishi M. 2004. First National Congress of Civil Engineering.
9- Mofidi Abbas. 2004. The El Nino and Southern Oscillation. Journal of Teaching Geography, 68:15-20. (in Persian)
10- Masoudi Sh., Marofi S., Sabziparvar A.A., and Tanian S. 2009."Second National Conference on Management of Irrigation and Drainage Networks.Ahwaz.
11- Nazemosadat S.M.J. 1999. The effect of the El Nino - Southern Oscillation (ENSO) on autumnrainfall in Iran.The second regional conference on climate change, Tehran, Iran Meteorological Organization, the National Center for climatology.
12- Nazemosadat M. J. 2001. Application of Elnino-southern oscillation indexintegrated method for investigation of the influence of this event on the drought and winter excess rainfall at the Fars and Khuzestan provinces. Proceedings of crop insurance, security and investment conference.
13- Nazemosadat M. J., Rahimi M., and Keshavarzi A.R. 2006. Assessing the impact of El Nino Southern Oscillation phenomenon on the yield and Hydrological drought (wet) year on important rivers in Fars province.Iran Agricultural Sciences, 37(2): 361-369.(in persian)
14- Priestley C.H. B., and Truup A.J. 1966. Droughts wet period and their association with Sea surface Temperature. Australian J. of Science. 29: 76-57.
15- Salau O., Fasuba A., Kelvin A., Adaskin G., and Fatigun A. 2016. Effect of changes in ENSO on seasonal Mean temperature and rainfall in Nigeria. Climate science Journal. 4 (1): 5-17.
16- Troup A.J. 1965. The Southern Oscillation. Q.J.R. Meteorol Soc.91:490-506.
CAPTCHA Image