دوره و شماره: دوره 31، شماره 6 - شماره پیاپی 56، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1754-1526 
7. تأثیر کاربری اراضی بر جمعیت میکروبی خاک و تغییرپذیری مکانی آنها در اراضی میرآباد، نقده

صفحه 1602-1610

10.22067/jsw.v31i6.33721

شیدا کبودی؛ فرزین شهبازی؛ ناصر علی اصغر زاد؛ نصرت اله نجفی؛ ناصر دواتگر


17. بررسی رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی از برخی کانی‌های پتاسیم‌دار توسط عصاره‌گیرهای مختلف

صفحه 1740-1754

10.22067/jsw.v31i6.67425

ساناز اشرفی سعیدلو؛ میر حسن رسولی صدقیانی؛ عباس صمدی؛ محسن برین؛ ابراهیم سپهر