نشریه آب و خاک از سال 1386 به صورت دو ماهنامه (شش شماره در سال) منتشر می‌شود.

 در این نشریه نتایج و دستاوردهای پژوهشی جدید محققان محترم در زمینه‌های

آبیاری، علوم خاک، هواشناسی کشاورزی

پس از داوری منتشر می‌شود.

  ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

ترتیب انتشار:  دوماهنامه (علمی)

نوع داوری: دو سو ناشناس

زبان انتشار: فارسی همراه با چکیده مبسوط انگلیسی

سیاست انتشار:  دسترسی آزاد به تمامی مقالات

 رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: ب

ضریب تاثیر(Impact Factor)درسال  1396 :0.170

 

 

شماره جاری: دوره 34، شماره 5 - شماره پیاپی 73، آذر و دی 1399، صفحه 1202-1003 

5. معرفی کی‌لیت‌های اسید آمینه و کیتوسان آهن به عنوان منبع قابل دسترس آهن در محلول غذایی برای گیاهان با استراتژی I و II

صفحه 1061-1079

10.22067/jsw.v34i5.84738

اتنا میربلوک؛ میر حسن میر حسن رسولی صدقیانی میر حسن رسولی صدقیانی؛ ابراهیم سپهر؛ امیر لکزیان؛ محمد حکیمی


8. بررسی تأثیر بایوچارهای مهندسی شده بر سینتیک واجذب سرب در خاک آهکی آلوده

صفحه 1109-1124

10.22067/jsw.v34i5.86783

زهرا دیانت مهارلویی؛ مجید فکری؛ مجید محمود آبادی؛ اسما سلجوقی؛ مجید حجازی مهریزی


10. الگوهای کاربردی جدید برآورد میانگین دمای روزانه در نواحی مختلف اقلیمی ایران

صفحه 1141-1156

10.22067/jsw.v34i5.76165

بهاره میرکماندار؛ سید حسین ثنائی نژاد؛ حجت رضائی پژند؛ محبوبه فرزندی


ابر واژگان