##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رضا خراسانی , مجید عزیزی , حدیثه رحمانی ,

چکیده

اکثر گیاهان دارویی قادرند در خاکهایی با فسفر قابل استفاده کم، بخوبی رشد کنند. برای بررسی مکانیسم توانایی این گیاهان، یک آزمایش گلخانه‌ای با گیاهان کاکوتی کوهی، بومادران و مریم گلی در خاکی با فسفر کم در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار کم، متوسط و زیاد فسفر (0، 15و 150 میلی‌گرم بر کیلوگرم) در دو برداشت و سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد هر سه گونه گیاهی در انتهای آزمایش (برداشت دوم) در تیمار کم فسفر دارای وزن خشک نسبی بالای 80 درصد بودند که حاکی از کارایی زیاد گیاهان در استفاده از فسفر بود. غلظت فسفر در گیاهان در تیمار کم فسفر و در برداشت اول بین 23/0 تا 29/0 درصد بود که تفاوت معنی‌داری با تیمار زیاد فسفر نداشت. همچنین محتوای کل 4 فسفر در گیاهان تیمار کم فسفر نیز نسبتاً زیاد بود. با توجه به غلظت و محتوای کل فسفر می‌توان گفت این گیاهان دارای کارایی جذب فسفر زیادی در خاک بودند. اینفلاکس5 (جریان به داخل) فسفر در کاکوتی به طور معنی‌داری بیشتر از دو گیاه دیگر بود. بررسی نسبت ریشه به اندام‌های هوایی نشان داد که در مریم گلی، زیاد بودن کارایی جذب در شرایط کمبود فسفر خاک بیشتر در ارتباط با گسترش زیادتر ریشه بود در حالیکه در کاکوتی بیشتر مربوط به اینفلاکس زیاد فسفر بود.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
خراسانیر., عزیزیم., & رحمانیح. (2013). بررسی توانایی جذب فسفر در گیاهان دارویی کاکوتی، مریم‌گلی و بومادران در خاک حاوی فسفر کم. آب و خاک, 26(6), 1483-1491. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.19285
نوع مقاله
علمی - پژوهشی