##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

نفیسه سیدنژادگل خطمی محبوبه فرزندی حجت رضایی پژند

چکیده

یخبندان های زودرس پائیزه یکی از پدیده های زیانبخش جوی است که همه ساله منجر به کاهش عملکرد محصولات کشاورزی و باغی می شود. هدف مقاله حاضر تحلیل فراوانی این پدیده است. روزهای یخبندان ایستگاه های همدیدخراسان رضوی برای مطالعه موردی انتخاب وتحلیل فراوانی شده است. غربال اولیه و آزمون های پایه (تصادفی بودن، همگنی، استقلال و...) بررسی شدند. هشت تابع توزیع نرمال، گامبل نوع1، گامای 2 پارامتری، لوگ نرمال 2و3 پارامتری، پارتوی تعمیم یافته، حدی تعمیم یافته و پیرسون نوع 3 با پنج روش برآوردی گشتاورهای معمولی، حداکثر درست نمائی، گشتاورهای وزن داراحتمالی، حداکثرآنتروپی و گشتاورهای اصلاح شده تحلیل فراوانی شدند. آزمون نیکوئی برازش کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. دو روش برآورد PWM، ModM برتری نسبی خود را نسبت به روش های دیگربرآورد نشان دادند. تابع پارتوی تعمیم یافته برتری برازش را در60 درصد از حالات نسبت به سایر توابع از خود نشان داد. هم چنین مشخص شد نمی توان یک قانون احتمالی یا یک روش برآورد خاص را برای تحلیل فراوانی یخبندان های زودرس پائیزه پیشنهاد کرد. نتایج رخداد اولین روز یخبندان به طور کلی حاکی از عدم روند مشخص مکانی در استان است. اولین یخبندان در دوره بازگشت 2ساله در تمام ایستگاه ها زودتر از آبان ماه رخ نمی دهد. همچنین این رویداد در دوره بازگشت 100ساله نیز هیچ گاه زودتر از اول مهر رخ نمی دهد. این پدیده رابطه مناسبی با سایر عوامل مانند ارتفاع، طول و عرض جغرافیائی، دما، بارش ندارد.

جزئیات مقاله

مراجع
1- Alizadeh A., 2011. Climate and agricultural meteorology. Beh-Nashr. Iran. Mashhad.
2- Amirrghami N.R., Sanjari D. and Bozorgnia A. 2002. Elementary survey sampling. Mashhad University.
3- Baranet, V., Lews, Toby, 1987. Outliers in Statistical Data. John Wiley & Sons, 458 PP.
4- Hozhirpur Gh. and Alijani B. 2007. Frost Synoptic analysing of Ardabil province, Geography and Development, 10: 89-106. (In Persian).
5- Isazadeh Sh., Memarian M. H., Mirkani S.M. and Taghizadeh A. 2010. Frost Synoptic Analysis of East Azarbaigan Province, 14th Conference on Geophysics, 11-13 May 2010. Tehran. (In Persian)
6- Ismaili, R. and Adab H., 2010. Evaluation of late frosts changes of Khorasan in the future climate, Proceedings of the Fourth International Congress of the Islamic World Geographers, Iran. Zahedan. 27-25 Persian date Farvardin 2010. (In Persian with English abstract(
7- Kamali Gh.A., Hajam S. and Khairkhah A. 2008. The Assessment of Relationship between durabiling of the lost spring frost & apple production loss in Tehran, P. 2-17. Workshop frost, frost and ways of dealing with it. 30 April 2008 Administration of Meteorological Semnan province. Iran. Semnan. (In Persian with English abstract)
8- Mianabadi A., Mousavi- Baygi M., Sanai Nejad H. and Nezami A. 2009. Assessment and mapping of early autumn. late spring and winter freezing in Khorasan Razavi province using GIS, Journal of Water and Soil, 23(1):79-90. (In Persian with English abstract)
9- Noohi K., Pedram M., Sahraian F. and Kamali G.A. 2006. Analysis of first fall and last spring advectionand radiation-advection frosts in Azerbaijan provinces, Pajouhesh & Sazandegi. 75: 78-85. (In Persian with English abstract)
10- Noohi K., Sahraian F., Pedram F. and Sedaghat-kerdar A. 2007. Determination the no frost period by the dates of beginning and end of the advection and radiation frost in the region of Zanjan, Qazvin and Tehran. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 46: 449-460.
11- Rahimi M., Hajjam, S., Khalili, A. and Kamali. G. A. 2007. Risk analysis of first and last frost occurrences in the central Alborz region. Iran. International Journal of climatology, 27(3): 349–356.
12- Rao, A., Khaled H. Hamed,Raton and Boca .2000. Flood Frequency Analysis, CRC Press LLC. 350 pp.
13- Rezaee-Pajand H. and Bozorgnia A. 2006. The gamma family and derived distributions applied in hydrology, Ferdowsi university press. Mashhad.
14- Rezaee-Pazhand H. 2001. Application of statistics and probability in water resources, Sokhan gostar. Iran. Mashhad.
15- Ricardo A. Maronna, R. Douglas Martin and V´ıctor J. Yohai.2006. Robust Statistics, Jhon Wiley.417pp.
16- Root TJ., Price JT., Hall KR., Schneider SH., Rosenzweig C. and Pounds JA. 2003 . Fingerprints of global warming on wild animals and plants, Nature (Lond) 421: 57–60)
17- Rosenberg NJ. and Myers RE. 1962.The nature of growing season frosting and along the Platte valley of Nebraska", Monthly Weather Review , 90: 471–478.
18- Stone R., Nicholls, N. and Hammer, G. 1996. Frost in NE Australia, trends and influence of phases of the Southern Oscillation".Journal of climate 9: 1896-1909.
19- Tavakoli M. and Hosseini M. 2006. evaluation indicators and the seasonal frost in Iran (Case Study Ekbatan station, Journal of Nivar, the new course No. 61, page 31. (In Persian with English abstract(
20- Thom H. C. S. and Shaw R. H. 1958. Climatological analysis of freeze data for Iowa, Monthly Weather Rev.86: 251-257.
21- Vincent LA., Peterson TC., Barros VR., Marino Mb., Rusticucci M., Carrasco G., Ramirez E., Alves LM., Ambrizzi T., Berrlato MA., Grimm AM., Marengo JA., Molion L., Moncunill DF., Rebello E., Anunciacao YMT., Quintana J., Santos JL., Baez J., Coronel G., Garcia J., Trebejo I., Bidegain M., Haylock MR. and Karoly D. 2005. Observed trends in indices of daily temperature extremes in South America 1960–2000, Journal of climate 18: 5011–5023.
22- www.razavimet.gov.ir
23- Yevjevich,V. 1972. Probability and Statistics in Hydrology,Water Resources PUB. 302pp.
ارجاع به مقاله
سیدنژادگل خطمین., فرزندیم., & رضایی پژندح. (2017). تحلیل فراوانی رخداد یخبندان های زودرس پائیزه مطالعه موردی: ایستگاه های همدید خراسان رضوی. آب و خاک, 31(1), 312-320. https://doi.org/10.22067/jsw.v31i1.26217
نوع مقاله
علمی - پژوهشی