##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

میثم مجیدی امین علیزاده مجید وظیفه دوست علیرضا فریدحسینی

چکیده

پیچیدگی فرایند تبخیر از پیکره‌های آبی مانند دریاچه‌ها و مخازن سدها، کمبود اطلاعات کافی و معتبر مورد نیاز و از طرفی عدم اتکاء مدیریت این منابع و مخازن به داده‌های زمانی و مکانی دقیق‌تر، موجب کند شدن پیشرفت‌های تحقیقاتی و کاربردی در این زمینه نسبت به سایر مولفه‌های هیدرولوژیکی شده است. مدیریت و بهره‌برداری از ذخایر سدها به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک نیاز به برآوردهای مطمئن‌تری از تبخیر دارد. این وضعیت در شرایطی مانند سد دوستی که منبع استراتژیک تامین بخش وسیعی از آب شرب مشهد نیز می‌باشد، اهمیتی دوچندان می‌یابد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی جامع روش‌های برآورد تبخیر از سطح آب و مقایسه آن‌ها با بیلان انرژی دریاچه سد دوستی با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری شده، انجام پذیرفت. به منظور بررسی رفتار روش‌های مختلف ضمن مقایسات سالانه، ماهانه و روزانه، تحلیل حساسیت این مدل‌ها به داده‌های ورودی به منظور سنجش پایداری برآوردهای حاصل از هر روش نیز انجام پذیرفت. در نهایت 19 روش برآورد تبخیر بر اساس بیلان انرژی دریاچه به لحاظ دقت برآوردها رتبه‌بندی گردیدند. بر اساس نتایج حاصل شده، روش‌های جنسن ـ هیز، مککینک، دبروین و پنمن، با مقادیر RMSD به ترتیب برابر با 2/1، 34/1، 62/1 و 65/1 میلی‌متر بر روز نتایج مطلوب‌تری نسبت به سایر روش‌ها حاصل نمودند. در این میان، روش‌های جنسن ـ هیز و مککینک، به دلیل سادگی، دقت مطلوب، داده‌های ورودی اندک و حساسیت کمتر به این داده‌ها، گزینه‌های مناسب‌تر و مقرون به صرفه‌ای برای برآورد تبخیر از دریاچه سد دوستی هستند.

جزئیات مقاله

مراجع
1- Abtew W. 2001. Evaporation estimation for Lake Okeechobee in South Florida. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 127, 140–147.
2- Alizadeh A., Izady A., Davary K., Ziaei A.N., Akhavan S., and Hamidi Z. 2013. Estimation of Actual Evapotranspiration at Regional – Annual scale using SWAT. Iranian Journal of lrrigation and Drainage, 7:243-258. (in Persian with English abstract).
3- Alizadeh A., Khanjani M.J., Taraz H., Rahnavard M.R. 2006. The study of the effects of temperature data corrections on the accuracy of evaporation and perspiration calculations. Journal Of Geography and Regional Development Research Journal, 6:91-100. (in Persian with English abstract).
4- Anderson E.R. 1954. Energy−budget studies. In: Water Loss Investigations: Lake Hefner Studies. U.S. Geological Survey Professional Paper (269), 71−119.
5- Arasteh P.D., Tajrishy M., Mirlatifi M., and Saghafian B. 2005. Statistical model of free water surface evaporation using the volume balance method in Chahnimeh reservoir, Sistan-Iran. Pajouhesh & Sazandegi, 68:2-14. (in Persian with English abstract).
6- Assouline S., and Mahrer Y. 1993. Evaporation from Lake Kinneret: 1 Eddy correlation system measurements and energy budget estimates. Water Resources Research, 29, 901−910.
7- Blaney H.F., and Criddle W.D. 1950. Determining Water Requirements in Irrigated Areas fromClimatological Irrigation Data. Technical Paper No. 96, US Department of Agriculture, Soil Conservation Service, Washington, D.C., 48 pp.
8- Bowen I.S. 1926. The ratio of heat losses by conduction and by evaporation from any water surface. Physical Review. 27, 779–787.
9- Brutsaert W. 1982. Evaporation Into the Atmosphere: Theory, History and Applications. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht.
10- Brutsaert W., and Stricker H. 1979. An Advection−Aridity Approach to Estimate Actual Regional Evapotranspiration. Water Resources Research. 15 (2), 443–450.
11- Brutsaert W., and Yu S.L. 1968. Mass transfer aspects of pan evaporation. Journal of Applied Meteorology. 7, 563−566.
12- Calder I.R., and Neal C. 1984. Evaporation from saline lakes: a combination equation approach. Hydrological Sciences Journal, 29(1), 89–97.
13- Cogley J.G. 1979. The albedo of water as a function of latitude. Monthly Weather Review, 107, 775−781.
14- Dalton J. 1802. Experimental essays on the constitution of mixed gases; on the force of steam or vapor from water and other liquids in different temperatures, both in a Torricellian vacuum and in air; on evaporation and on the expansion of gases by heat. Mem. Manchester Literary and Philosophical Society. 5–11, 535–602.
15- de Bruin H.A.R., and Stricker J.N.M. 2000. Evaporation of grass under non–restricted soil moisture conditions, Hydrological Sciences Journal, 45(3), 391–406.
16- de Bruin H.A.R. 1978. A simple model for shallow lake evaporation. Journal of Applied Meteorology. 17, 1132–1134.
17- de Bruin H.A.R., and Keijman J.Q. 1979. The Priestley−Taylor evaporation model applied to a large shallow lake in the Netherlands. Journal of Applied Meteorology. 18, 898–903.
18- Delclaux F., Coudrain A., and Condom T. 2007. Evaporation estimation on Lake Titicaca: a synthesis review and modelling. Hydrological Processes, 21, 1664–1677.
19- dos Reis R.J., and Dias N.L. 1998. Multi−season lake evaporation: energy−budget estimates and CRLE model assessment with limited meteorological observations. Journal of Hydrology. 208, 135–147.
20- Gallego−Elvira B., et al. 2010. Energy balance and evaporation loss of an agricultural reservoir in a semi−arid climate (south−eastern Spain), Hydrological Processes. 24, 758–766
21- Hamon W.R. 1961. Estimating potential evapotranspiration. Journal of Hydraulics Devision of the American Society of Civil Engineers. 87(HY3), 107–120.
22- Hamon W.R. 1963. Computation of direct runoff amounts from storm rainfall. International Association of Scientific Hydrology Publication. 63, 52–62.
23- Harbeck G.E. 1962. A practical field technique for measuring reservoir evaporation utilizing mass−transfer theory. USGS Professional Paper 272–E, 101–105. US Geological Survey.
24- Hassani A., Tajrishy M. and Abrishamchi A. “Evaporation Study of Saveh Dam Reservoir Using Modifiesd Energy Budget Method”. Sharif Civil Engineering Journal. 29:115-127. (in Persian with English abstract)
25- Henderson−Sellers B. 1986. Calculating the surface−energy balance for lake and reservoir modeling − a review. Reviews of Geophysics. 24, 625–649.
26- Hoy R.D., and Stephens S.K. 1977. Field study of evaporation, Research Project 6815. Canberra, A.C.T., Australian Water Resources Council, Department of Natural Resources.
27- Jensen M.E., and Haise H.R. 1963. Estimating evapotranspiration from solar radiation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering Division ASCE. 89, 15–41.
28- Keskin M.E., and Terzi O. 2006. Evaporation estimation models for Lake Egirdir, Turkey. Hydrological Processes, 20, 2381–2391.
29- Lenters J.D., Kratz T.K., and Bowser C.J. 2005. Effects of climate variability on lake evaporation: results from a long−term energy budget study of Sparkling Lake, northern Wisconsin (USA). Journal of Hydrology. 308, 168–195.
30- Linacre E.T., 1993. Data−sparse estimation of lake evaporation, using a simplified Penman equation. Agricultural and Forest Meteorology. 64, 237–256.
31- Lu J.B., Sun G., McNulty S.G. and Amatya D.M. (2005), A comparison of six potential evapotranspirationmethods for regional use in the southeastern United States. American Water Resources Association. 41(3), 621–633.
32- Majidi M., Alizadeh A., and Kaffi M. 2011. Estimation of plant transpiration by leaf temperature measurement. Iranian Journal of lrrigation and Drainage. 5:145-157. (in Persian with English abstract)
33- Majidi M., and Alizadeh A. 2012. “Analysis of the Effect of Missing Weather Data and Alternative Methods to Estimate the Refrence Evapotranspiration and Ranking ETo Equations for Different Climatic Conditions (Case Study: Khorasan Razavi Provinces)”. Journal of Water and Soil. 25:1503-1519. (in Persian with English abstract)
34- Makkink G.F., 1957. Ekzameno de la formulo de Penman. Netherlands. Journal of Agricultural Science. 5, 290–305.
35- McJannet D.L., Webster I.T., and Cook F.J., 2012. An area−dependent wind function for estimating open water evaporation using landbased meteorological data. Environmental Modelling & Software. 31, 76–83.
36- McMahon T. A.; Peel M. C.; Lowe L.; Srikanthan, R.; McVicar, T. R. 2013. Estimating actual, potential, reference crop and pan evaporation using standard meteorological data: a pragmatic synthesis. Hydrology & Earth System Sciences Discussions. 17, 1331–1363.
37- McMillan W., 1973 Cooling from open water surfaces. Final Report: Part 1; Lake Trawsfynydd cooling investigation. NW/SSD/RR/1204/73, pp.1–55.
38- Mosner M.S., and Aulenbach B.T., 2003. Comparison of methods used to estimate lake evaporation for a water budget of Lake Semnole, southwestern Georgia and northwestern Florida. in Proceedings of the 2003 Georgia Water Resources Conference, Athens, Georgia, USA.
39- Papadakis J., 1961. Climatic tables for the world. Buenos Aires, (Original not seen, cited in Grassi, 1964).
40- Penman H.L., 1948. Natural evaporation from open water, bare soil and grass. Proceedings of the Royal Society. A193, 120−145.
41- Penman H.L., 1963. Vegetation and Hydrology. Tech. Comm. No. 53, Commonwealth Bureau of Soils, Harpenden, England, 125 pp.
42- Priestley C.H.B., and Taylor R.J., 1972. On the assessment of the surface heat flux and evaporation using large−scale parameters. Monthly Weather Review. 100, 81–92.
43- Rasmussen A.H., Hondzo M., and Stefan H.G., 1995. A test of several evaporation equations for water temperature simulations in lakes. Water Resources Bulletin. 31 (6), 1023–1028.
44- Rosenberry D.O., Winter T.C., Buso D.C., and Likens G.E. 2007. Comparison of 15 evaporation methods applied to a small mountain lake in the northeastern USA, Journal of Hydrology. 340, 149–166.
45- Ryan P.J., and Harleman D.R.F., 1973. An Analytical and Experimental Study of Transient Cooling Pond Behavior," R.M. Parsons Laboratory, Technical Report No. 161, MIT.
46- Saadatkhah N., Sarang S.A., Tajrishi M., Abrishamchi A. 2002. Evaluation of Chahnimeh Reservoirs Evaporation. Journal of Water & Wastewater. 40:12-24. (in Persian with English abstract)
47- Sadek M.F., Shahin M.M., and Stigter C.L., 1997. Evapora–tion from the reservoir of the High Aswan Dam, Egypt: A new comparison of relevant methods with limited data. Theoretical and Applied Climatology. 56, 57–66.
48- Schertzer W.M., and Taylor B., 2008. Report to the Okanagan Water Supply and Demand Study on Lake Evaporation: Assessment of the Capability to Compute Lake Evaporation from Lake Okanagan and its Mainstem Lakes using the Existing Database (Draft Report). Prepared for the Okanagan basin Water Board.
49- Sene K.J., Gash J.H., and McNeil D.D., 1991. Evaporation from a tropical lake: comparison of theory with direct measurements. Journal of Hydrology. 127, 193–217.
50- Sharifan H., Ghahreman B., Alizadeh A. and Mirlatifi S.M. 2006. Comparison of the different method of estimated refrence evapotranspiration (compound and temperature) with standard method and analysis of aridity effects. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources. 13(1):19-31. (in Persian with English abstract)
51- Shuttleworth W. J., 1993. Evaporation. In: Maidment, D.R., (ed.) Handbook of Hydrology, New York: McGraw−Hill, 4.1–4.53.
52- Simon E., Mero and F., 1985. A simplified procedure for the evaluation of the Lake Kinneret evaporation. Journal of Hydrology. 78, 291–304.
53- Singh V.P., and Xu C.–Y., 1997. Evaluation and generalization of 13 mass–transfer equations for determining free water evaporation. Hydrological Processes, 11, 311– 323.
54- Stannard D.I., and Rosenberry D.O., 1991. A comparison of short−term measurements of lake evaporation using eddy correlation and energy budget methods. Journal of Hydrology. 122, 15–22.
55- Stauffer R.E., 1991. Testing lake energy budget models under varying atmospheric stability conditions. Journal of Hydrology. 128, 115–135.
56- Stephens J.C., and Stewart E.H., 1963. A comparison of procedures for computing evaporation and evapotranspiration. Publication 62, international association of scientific hydrology. International Union of Geodynamics and Geophysics, Berkeley, CA, pp 123–133
57- Stets E.G., Striegl R.G., Aiken G.R., Rosenberry D.O., and Winter T.C. 2009. Hydrologic support of carbon dioxide flux revealed by wholelake carbon budgets. Journal of Geophysical Research. 114, G01008.
58- Stewart R.B., and Rouse W.R., 1976. A simple method for determining the evaporation from shallow lakes and ponds. Water Resources Research. 12, 623–628.
59- Stewart R.B., and Ruose W.R., 1977. Substantiation of the priestley−taylor parameter alpha = 1.26 for potential evaporation in high latitudes. Journal of Applied Meteorology. 16, 649–650.
60- Sturrock A.M., Winter T.C., and Rosenberry D.O., 1992. Energy budget evaporation from Williams Lake − a closed lake in North Central Minnesota. Water Resources Research. 28, 1605–1617.
61- Sweers H.E., 1976. Anomogram to estimate the heat−exchange coefficient at the air−water interface as a function of wind speed and temperature; a critical survey of some literature. Journal of Hydrology. 30, 375–401.
62- Torres E.A., and Calera A., 2010. Bare soil evaporation under high evaporation demand: a proposed modification to the FAO–56 model. Hydrological Sciences Journal. 55(3), 303–315.
63- Vallet – Coulomb C., Legesse D., Gasse F., Travi Y. and Chernet T. 2001. Lake evaporation estimates in tropical Africa (Lake Ziway, Ethiopia). Journal of Hydrology, 245: 1 −18.
64- Winter T.C., Buso, D.C., Rosenberry D.O., Likens G.E., Sturrock A.M. Jr., Mau D.P. 2003. Evaporation determined by the energy budget method for Mirror Lake, New Hampshire. Limnology and Oceanography, 48 (3), 995–1009.
65- Winter T.C., Rosenberry D.O., and Sturrock A.M., 1995. Evaluation of 11 equations for determining evaporation for a small lake in the north central United States. Water Resources Research. 31 (4), 983–993.
66- Xu C.–Y., and Singh V.P., 2000. Evaluation and generalization of radiation–based methods for calculating evaporation. Hydrological Processes. 14, 339–349.
67- Yao H., and Creed I.F., 2005. Determining spatially–distributed annual water balances for ungauged locations on Shikoku Island, Japan: a comparison of two interpolators. Hydrological Sciences Journal, 50, 245–263.
68- Zareabayneh H., Varkeshi M.B., Sabziparvar A.A., Marofi S., and Ghasemi A. 2011. Evaluation of Different Reference Evapotranspiration Methods and their Zonings in Iran. Physical Geography Research Quarterly. 42:95-109. (in Persian with English abstract)
ارجاع به مقاله
مجیدیم., علیزادها., وظیفه دوستم., & فریدحسینیع. (2015). تبخیر از دریاچه‌ها و مخازن سدها: تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی روش‌های موجود. آب و خاک, 29(2), 350-373. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.33253
نوع مقاله
علمی - پژوهشی