##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

هاجر رجبی‌هشجین علیرضا فلاح غلامرضا بخشی خانیکی

چکیده

توسعه پایدار و حفظ محیط‌زیست ارتباط تنگاتنگی باهم دارند. ﻛﺸﺎورزی ﭘﺎﻳﺪار، ﺗﻮﻟﻴﺪ و بهره‌برداری ﻣﺪاوم از ﻳﻚ زیست‌بوم زراﻋﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ جنبه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ زیست‌محیطی ﺑﺮ اﺳﺎس به‌کارگیری ﺣﺪاﻗﻞ نهاده‌ها (غیر از ﻛﻮد آﻟﻲ) اﺳﺖ. ﻓﺴﻔﺮ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری ﺑﺮای ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ موردنیاز از ﻛﻮدﻫﺎی فسفره اﺳﺘﻔﺎده می‌شود ﻛﻪ در شرایط ﺧﺎک، به‌صورت ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل درآمده و از دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎه ﺧﺎرج می‌شود. ﻛﻮدﻫﺎی زیستی ﺣﺎوی میکروارگانیسم‌های حل‌کننده ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ می‌گردد. به‌منظور بررسی قابلیت ماندگاری باکتری‌های حل‌کننده فسفات در گرانول آزمایشی در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام شد. بدین ترتیب که 10 ایزوله انتخاب شدند و به ترتیب با نسبت 50، 25، 15 و 10 درصد از آپاتیت، ماده آلی، گوگرد و محلول گرانول ساز (نسبت‌ 1:1 و 2:1 باکتری و ملاس چغندر‌قند) برای هر ایزوله تهیه شد. محصول نهایی در دمای 28 و 40 درجه سانتی‌گراد خشک و 4 ماه نگهداری شد و شمارش جمعیت بلافاصله و در 10، 20، 30، 60، 90 و 120 روز بعد به روش سری‌های رقت انجام گرفت. بیشترین جمعیت باکتری در نسبت 1:1 مایه تلقیح به ملاس چغندر‌قند مشاهده شد البته برخی از باکتری‌ها توانستند در نسبت 2:1 نیز جمعیت خود را تا مدتی حفظ کنند. گرانول تولیدشده بر اساس استاندارد تعریف‌شده تا 3 ماه جمعیت خود را حفظ کرد و مناسب‌ترین جمعیت در گرانول 1:1 خشک‌شده در 28 درجه سانتی‌گراد مشاهده شد و برخی از گرانول‌های نسبت 1:1 دمای 40 درجه سانتی‌گراد نیز با استاندارد تعریف‌شده مطابقت داشتند.

جزئیات مقاله

مراجع
1- Ahmed S. 1995. Agriculture-Fertilizer Interface in Asia-Issues of Growth and sustainability, Oxford & IBH Publishing Company Private Limite, New Delhi.
2- Asea P. E. A.,Kucey R. M. N. and StewartJ. W. B.1988. Inorganic phosphate solubilization by two penicillium species in solution culture and soil, Soil Biological and Biochemistry, 4:459-464.
3- BrooksR.R.1998.Plants that hyper accumulate heavy metals, United Kingdom: The Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI).publication.
4- DaiJ.,BecquerT.,Rouiller J.,Reversat H.,Bemhard G.andLavelle F. 2004. Influence of heavy metals on C and N mineralization and microbial biomass in Zn-, Cu- and Cd- contaminated soils,A companion journal of Agriculture, Ecosystems & Environment,25:99-109.
5- Davarinejad G., HaghniaG. andLakzian A. 2004.Effect of animal fertilizers and enriched compost on wheatyield, Agriculture Technology and Science Journal, 18:101-108. (In Persian with English abstract)
6- Ehteshami S.M.R.,Hakimian F. and Yousefie Rad M.,Chaichi M.R.2012.Effect of the integration in phosphate fertilizer different levels and phosphate solubilizing bacteria on forage quantitative and qualitative of two barley cultivars, Agronomy Journal (Pajouhesh&Sazandegi), No:102 pp:141-150. (In Persian)
7- Elliott L.F. and Wildung R.E. 1992. What biotechnology means for soil and water conservation, Journal of Soil and Water Conservation, 47:17-20.
8- Franco-Correaa M., Quintana A., Duque C., Suarez C., Rodriguez M.X. and Barea J.M. 2010. Evaluation of actinomycete strains for key traits related with plant growth promotion and mycorrhizal helping activities, Applied Soils Ecology, 45:209–217.
9- Garbaye J.1994. Helper bacteria-a new dimension to the mycorrhizal symbiosis, New Phytologist, 128:197-210.
10- Khavazi k. 2012.Instructions on how to check bio-fertilizers, Soil and Water Research Institute, Iran. (In Persian)
11- JilaniG.,AkramA.,AliR.M.,HafeezF.Y., ShamsiI.H., ChaudhryA.N.and ChaudryA.G. 2007.Enhancing crop growth, nutrient availability, economic and beneficial rhizosphere microflora through organic and biofertilizers,Annals of Microbiology, 57:177-183.
12- KacarB. and KatkatV. 2010.Bitkibesleme.pp.217-289.4thBaski.Nobel Yaymevi, Ankara.
13- KaderM.K., MmianH. and HoyueM.S. 2002.Effects of Azotobacter inoculants on the yield and nitrogen uptake by wheat, Journal of Biological Sciences, 2: 250-261.
14- KarthikeyanN.,PrasanaR.P.,NainL., and KaushikB.D. 2007.Evaluting the potential of plant growth promothng cyanobacteria as inoculant for wheat, European Journal of Soil Biology, 43:23-30.
15- KhanM.S.,Zaidi A. and WainP.A. 2007.Role of phosphate-solubilizing microorganisms in sustainable agriculture –A review, Agronomy for Sustainable Development, Dev.27:29-43.
16- Kiani-rad M. 1995.Evaluation of phosphate solubilizing microorganisms and their effects on the reduction of phosphate fertilizers in the cultivation of soy, Master thesis, Tehran University, Karaj, Iran. (In Persian)
17- Liu R.J. and Chen Y.L. 2007.Mycorrhizal Symbiosis (in Chinese), Science Press (www.sciencep.com), Beijing.ISBN 978-7-03-017290-7,page 447.
18- Malakoti M.J.1995. sustainable agriculture and increase performance by optimizing the use of fertilizers in Iran, dissemination of agricultural education. Karaj, Iran. (In Persian)
19- Malboobi M.A., Behbahani M., Madani H., Owlia P., Deljou A., Yakhchali B., Moradi M., and Hassanabadi H. 2009. Performance evaluation of potent phosphate solubilizing bacteria in potato rhizosphere, World Journal of Microbiology and Biotechnology, 25:1479-1484.
20- Mehrotra V.S. (ed.). 2005. Mycorrhiza: Role and Applications,Allied Publishers Limited, New Dehli.
21- MehvarzS. and ChaichiM.R. 2008.Effect of Solubilizing Microorganisms sndPhosphrus Chemical Fertilizer on Forage and Grain Quality of Barely(Hordeum vulgar L.), American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 3(6)855-860.
22- MollaM.A.Z.andChowdhuryA.A.1984. Microbial mineralization of organic phosphate in soil, Plant and Soil, 78: 393-399.
23- RaiS.N. and GaurA.C. 1988. Characterization of Azotobacter spp. Effect of Azotobacter and Azospirillum as inoculant on the yield and N-uptake of wheat crop, Plant and Soil, 34:131-134.
24- SafariM.2014.the tendency of conventional agriculture (Intensive Agric.) Sustainable agriculture (Sustainable Agriculture) solutions to improve the quality of soils in semi-arid regions of Iran, 1th national conference on sustainable management of soil resources and the environment, Kerman,martyrBahonar University. (In Persian)
25- SobbaRao N.S. 1986. Soil microorganisms and plant growth, Oxford and IBH publishing Company, put. LTD.
26- SobbaRao N.S. 1988. Biofertilizers in Agriculture, 2nd, Oxford and IBH publishing Company, New Dehli.
27- StevensonF.J.2005. Cycles of Soil: Carbon, Nitrogen, Phosphorus, Sulfur, Micronutrients, John Wiley and Sons, New york.
28- TurkM.A., AssafT.A., HameedK.M., and Al-TawahaA.M. 2006.Significance of Mycorrhiza, World Journal of Agricultural Sciences, 2(1):16-20.
ارجاع به مقاله
رجبی‌هشجینه., فلاحع., & بخشی خانیکیغ. (2016). بررسی قابلیت ماندگاری باکتری‌های حل‌کننده فسفات در گرانول فسفاته. آب و خاک, 31(1), 254-262. https://doi.org/10.22067/jsw.v31i1.52420
نوع مقاله
علمی - پژوهشی