##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمد جواد موسوی سمیه نظامی ابراهیم ایزدی دربندی احمد نظامی مریم یوسف ثانی فاطمه کیخاآخر

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه مینای چمنی در شرایط کنترل شده و به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. به این منظور گیاهان پس از کشت و رشد در خزانه در اواسط تابستان تا اوایل پاییز و خوسرمایی در شرایط طبیعی در طول پاییز، در مرحله 8-7 برگی با قرار گرفتن در فریزر ترموگرادیان در معرض 12 دمای یخ زدگی (صفر، 2-، 4-، 6-، 8-، 10-، 12-، 14-، 16-، 18-، 20-،22- درجه سانتیگراد) قرار داده شدند. پایداری غشاء سیتوپلاسمی پس از یخ زدگی از طریق اندازه گیری نشت الکترولیت ها و درصد بقاء و رشد مجدد گیاهان پس از سه هفته رشد در شاسی سرد و به ترتیب از طریق شمارش تعداد بوته ها و تعیین نسبت انها به تعداد بوته قبل از تیمار یخ زدگی و اندازه گیری صفاتی نظیر وزن خشک، تعداد گل و برگ کاملا توسعه یافته تعیین شد. با کاهش دما درصد نشت الکترولیت ها به طور معنی داری (P<0.01) افزایش یافت، به طوری که در دمای 18- درجه سانتی گراد به حداکثر رسید. درصد بقاء گیاهان تا دمای 16- درجه سانتی گراد تحت تاثیر قرار نگرفت، ولی در یخ زدگی شدیدتر از آن تمام گیاهان از بین رفتند. با کاهش دما از 6- درجه سانتی گراد به پایین نیز وزن خشک گیاهان به طور معنی داری (P<0.01) کاهش یافت. براساس نتایج حاصله دمای کشنده 50 درصد گیاهان (LT50) بر اساس درصد نشت و درصد بقاء به ترتیب 2/15- و 0/17- درجه سانتی گراد تعیین شد.

واژه های کلیدی: خوسرمایی، درصد بقاء، نشت الکترولیت ها، وزن خشک

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
موسوی م. ج., نظامی س., ایزدی دربندی ا., نظامی ا., یوسف ثانی م., & کیخاآخر ف. (2011). مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده. آب و خاک, 25(2). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.9484
نوع مقاله
علمی - پژوهشی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 > >>