##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمد جواد موسوی , سمیه نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , مریم یوسف ثانی , فاطمه کیخاآخر ,

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه مینای چمنی در شرایط کنترل شده و به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. به این منظور گیاهان پس از کشت و رشد در خزانه در اواسط تابستان تا اوایل پاییز و خوسرمایی در شرایط طبیعی در طول پاییز، در مرحله 8-7 برگی با قرار گرفتن در فریزر ترموگرادیان در معرض 12 دمای یخ زدگی (صفر، 2-، 4-، 6-، 8-، 10-، 12-، 14-، 16-، 18-، 20-،22- درجه سانتیگراد) قرار داده شدند. پایداری غشاء سیتوپلاسمی پس از یخ زدگی از طریق اندازه گیری نشت الکترولیت ها و درصد بقاء و رشد مجدد گیاهان پس از سه هفته رشد در شاسی سرد و به ترتیب از طریق شمارش تعداد بوته ها و تعیین نسبت انها به تعداد بوته قبل از تیمار یخ زدگی و اندازه گیری صفاتی نظیر وزن خشک، تعداد گل و برگ کاملا توسعه یافته تعیین شد. با کاهش دما درصد نشت الکترولیت ها به طور معنی داری (P<0.01) افزایش یافت، به طوری که در دمای 18- درجه سانتی گراد به حداکثر رسید. درصد بقاء گیاهان تا دمای 16- درجه سانتی گراد تحت تاثیر قرار نگرفت، ولی در یخ زدگی شدیدتر از آن تمام گیاهان از بین رفتند. با کاهش دما از 6- درجه سانتی گراد به پایین نیز وزن خشک گیاهان به طور معنی داری (P<0.01) کاهش یافت. براساس نتایج حاصله دمای کشنده 50 درصد گیاهان (LT50) بر اساس درصد نشت و درصد بقاء به ترتیب 2/15- و 0/17- درجه سانتی گراد تعیین شد.

واژه های کلیدی: خوسرمایی، درصد بقاء، نشت الکترولیت ها، وزن خشک

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
موسویم. ج., نظامیس., ایزدی دربندیا., نظامیا., یوسف ثانیم., & کیخاآخرف. (2011). مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده. آب و خاک, 25(2). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.9484
نوع مقاله
علمی - پژوهشی