[1]
حاجی آبادیر., فرزینس. و حسن زادهی. 2015. بهبود عملکرد مدل‌های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمی در تخمین بار رسوب معلق. آب و خاک. 30, 1 (دسامبر 2015), 112-124. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v30i1.37635.