[1]
فرزندیم., ثنایی نژادس.ح., قهرمانب. و سرمدم. 2019. ترمیم داده¬های مفقود هواشناسی با روش¬های تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد. آب و خاک. 33, 2 (جولای 2019), 361-377. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v33i2.74125.