[1]
رستگارنیاا., کرمیم. و غفوریم. 2019. بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت منابع آب در ساختگاه سد بازفت. آب و خاک. 33, 2 (جولای 2019), 259-274. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v33i2.77970.